nieuws archief

overzicht

Rapport visitatiecommissie cultuurfondsen

rapport visitatiecommissie cultuurfondsen rapport visitatiecommissie cultuurfondsen

In opdracht van het ministerie van OCW heeft een commissie van vijf onderzoek gedaan naar het beleid en de dagelijkse praktijk van de cultuurfondsen, te weten het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De commissie bestond uit Mijntje Lückerath-Rovers (voorzitter), Giep Hagoort, Ryclef Rienstra, Bruno Verbergt en Patty Voorsmit.

Het algemene oordeel van de commissie is positief: “Het beleid dat de zes fondsen voeren is in lijn met de aan hen opgelegde kaders, zij beoordelen aanvragen en bezwaarschriften zorgvuldig, werken actief aan kwaliteitsbeleid via evaluaties, betrekken hun stakeholders in toenemende mate bij beleidsontwikkeling en uitvoering, hun bedrijfsvoering is op orde en de fondsmedewerkers zijn betrokken en gemotiveerd.” Daarbij constateert  de commissie verschillen tussen de zes fondsen: ,,Opvallend is het grote verschil in beleid, rolopvatting en werkwijze van de fondsen, hetgeen volgens de commissie past bij de karakterverschillen van de verschillende sectoren.’’ En: “De ontwikkeling, financiering, productie en distributie van een roman, theaterproductie, film, innovatief ontwerp, kunstproject in de wijk of tentoonstelling zijn allemaal verschillend. Daarbij heeft iedere sector andere doelen, ander publiek en anderenetwerken. De fondsen spelen daar met maatwerk op in.”

Op 14 januari werd het rapport door de minister van Cultuur en Onderwijs in ontvangst genomen. Download hier het rapport.