Het Mondriaan Fonds vraagt u om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de
variabele projectkosten.
– Het totaal van de kosten moet gelijk zijn aan het totaal van de financiële dekking.
– Cruciale posten dienen zoveel mogelijk onderbouwd te zijn met offertes.
– De totale begroting bedraagt minimaal € 25.000.
– De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 40% tenzij anders in de toelichting bij de regeling op de website staat vermeld.
– Het Mondriaan Fonds verwacht dat een substantieel deel van de totale begroting bestaat uit de kosten voor communicatie en promotie.

KOSTEN
Mogelijke kostenposten zijn:
1) Directe personeelskosten en honoraria m.b.t. het aangevraagde project (indien mogelijk aantal uren x bedrag specificeren).
– De begroting mag alleen variabele projectkosten bevatten en dus geen vaste lasten van uw organisatie zoals eigen personeel, beheerslasten en andere vaste kosten (alleen bij een aanvraag voor meerjarenprogramma’s door presentatie-instellingen is dit toegestaan).
2) Directe bureaukosten, zoals kantoorkosten, administratiekosten of accountantskosten m.b.t. het aangevraagde project.
3) Uitvoeringskosten, zoals huur, inrichting, onkostenvergoedingen.
– De huur van de eigen ruimte kan niet worden opgevoerd.
4) Productie nieuw werk
mogelijke kostenposten zijn:
– Materiaalkosten (geen transport, verzekerings- of tentoonstellingskosten)
– Apparatuur die onlosmakelijk verbonden is aan het te maken werk
– Afschrijving (33% op jaarbasis) of huur van specifieke apparatuur om het werk te kunnen tonen
– Honoraria voor derden die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het project
– Van de aanvragende instelling wordt een reële vergoeding voor de kunstenaar verwacht.
5) Educatiekosten / publieksinformatie
mogelijke kostenposten zijn:
– Productiekosten educatief materiaal
– Kosten voor lezingen, filmvertoningen
6) Communicatie/promotiekosten
mogelijke kostenposten zijn:
– Advertenties, banners, posters
– Social media campagne
7) Productie van een begeleidende publicatie.

FINANCIËLE DEKKING
Het Mondriaan Fonds vraagt u om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de dekking
1) Eigen inkomsten, zoals entreegelden, opbrengsten publicatie, sponsoring (ook in natura) of crowdfunding
2) Eigen bijdrage aanvrager
3) Bijdrage van derden, zoals de verschillende publieke en/of private fondsen, de gemeente, provincie.
4) Gevraagde bijdrage Mondriaan Fonds

Houdt u er rekening mee dat:
– Als de gevraagde bijdrage van het Mondriaan Fonds € 125.000 of hoger bedraagt, moet u in de begroting rekening houden met de kosten voor een goedgekeurde controleverklaring van een onafhankelijke accountant.
– Als uw organisatie BTW-plichtig is wordt de BTW niet door het Mondriaan Fonds betaald. Daarom moeten de bedragen exclusief BTW worden vermeld.
– De financiële dekking kan geen gekapitaliseerde arbeid bevatten.