Digitaal Erfgoed Zichtbaar

DEN Kenniscentrum Digitaal Erfgoed DEN Kenniscentrum Digitaal Erfgoed

Het Mondriaan Fonds ondersteunt de open oproep Digitaal Erfgoed Zichtbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). De oproep richt zich op projecten die het gebruik van digitaal erfgoed via nieuwe kanalen en platforms buiten de erfgoedsector bevorderen – via kanalen zoals nieuws sites, educatieve portals, online kennisplatforms, toeristische apps et cetera. Doel is de rijkdom van het publiek erfgoed in Nederland zichtbaar te maken voor een breed en deels nieuw publiek.

De bijdrage wordt gegeven bij wijze van pilotproject op het gebied van samenwerking en overdracht, met als doel digitalisering in de erfgoedsector te bevorderen en te stimuleren.
Het Mondriaan Fonds werkt voor deze pilot graag samen met het NDE, dat zich als kenniscentrum richt op de vergroting van de maatschappelijke waarde van erfgoed. Met een aanvullende financiële bijdrage aan het reeds aanwezige budget van NDE verwacht het fonds dat zij het effect van de open oproep zal vergroten. NDE en Mondriaan Fonds slaan op deze manier samen een brug tussen bestaande erfgoedplatforms en kanalen buiten de erfgoedsector.

Juli 2016 zijn vier projectvoorstellen gehonoreerd, met een totaalbedrag van 80.000 euro verdeeld over de projecten. De projecten leveren een bijdrage aan het vergroten van de zichtbaarheid van digitale erfgoedcollecties. Daarnaast hebben ze een domeinoverstijgend karakter: ze laten de gebruiker erfgoed ervaren buiten de gebruikelijke erfgoedplatforms. Voor meer informatie klik hier.